Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM https://animalcbd.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://animalcbd.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Biodio Sp. z o.o. Sp.k. , ul.Choroszczańska 24, 15-732 Białystok, NIP: 542-339-33-34.

2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
Serwis: serwis internetowy https://animalcbd.pl;
Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
Właściciel: Biodio Sp. z o.o. Sp.k. , ul.Choroszczańska 24, 15-732 Białystok, NIP: 542-339-33-34
Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

3. Celem Polityki jest w szczególności:
– przedstawienie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz dobre praktyki;
– zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług oraz w zakresie zgody udzielonej przez Użytkownika.

5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, należy zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz zasady wynikające z Polityki Prywatności.

6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
– ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019.2460 t.j. ze zm.);
– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 t.j. ze zm.);
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. L 119 z 4.5.2016 ze zm.)
– ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1791 ze zm.).

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
I. Klauzula informacyjna
Biodio Sp. z o.o. Sp.k jako administrator danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Biodio Sp. z o.o. Sp.k . Siedziba Administratora mieści się przy ul. Choroszczańskiej 24, 15-732 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: [email protected], listownie oraz pod numerami tel. +48 882 517 912, +48 884 734 844.
2. W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane oraz formy kontaktu z Biodio Sp. z o.o. Sp.k mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Biodio Sp. z o.o. Sp.k, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury etc.
3. Dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w celu:
– dostarczenia informacji dotyczących produktów oferowanych przez Biodio (marketing drogą mailową i smsową, analiza zainteresowań klienta w celu proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadających potrzebom),
– obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapytań,
– wysyłki newslettera,
– realizacji współpracy biznesowej,
– administrowania stroną internetową, prowadzenia bloga
– zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności oraz reklamacji.
4. W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:
– zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, wysyłki newslettera i informacji handlowych drogą mailową i smsową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym Biodio Sp. z o.o. Sp.kpozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych;
– zawarcie i realizacja umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
– obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
– prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes Biodio Sp. z o.o. Sp.k podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności czy reklamacji.
5. Do danych osobowych zbieranych przez Biodio Sp. z o.o. Sp.k mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie, dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. poczcie, operatorom płatności).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
7. Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:
– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
– prawo uzyskania kopii danych,
– prawo do sprostowania,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania),
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie Biodio Sp. z o.o. Sp.k,
– oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.
9. Biodio Sp. z o.o. Sp.k nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Za zgodą Użytkownika serwisu https://animalcbd.pl, Administrator może dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do potrzeb Użytkownika. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez informację na adres: [email protected]. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

II. Inne postanowienia
1. Właściciel przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis https://animalcbd.pl.
2. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i z zastosowaniem dobrych praktyk w przetwarzaniu danych.
3. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
4. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
5. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych. Właściciel wdrożył w swojej organizacji i bieżąco aktualizuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
6. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Właścicielowi swoje dane, Właściciel zapewnia poszanowanie praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Za zgodą Użytkownika serwisu https://animalcbd.pl, Administrator może dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do potrzeb Użytkownika. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez informację na adres: [email protected]. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – dane będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili lub smsów informacyjnych ze strony www.animalcbd.pl. Dane te przechowywane są w systemie Mailchimp. Dostęp do nich może mieć dostawca systemu informatycznego. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych treści przesyłając e-mail na adres [email protected].
10. Jeśli Użytkownik doda komentarz na stronie www.animalcbd.pl to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w zenbox.pl, w celu zarządzania moderowania ich. Dostęp do nich może mieć dostawca systemu informatycznego.
11. Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i wystawienia odpowiednich dokumentów sprzedaży tj. Faktury VAT, jak i dochodzenia roszczeń. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają tylko ci pracownicy firmy Biodio Sp. z o.o. Sp.k, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i zobowiązani do poufności i ochrony, ponadto oraz pracownicy dostawcy serwisu, na którym oparte jest działanie sklepu – WordPress.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez animalcbd.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
– imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym:
a. Poczta Polska
b. Kurier DPD
c. InPost
oraz firmie obsługujące wystawianie dokumentów sprzedaży tj. faktur VAT za zakupione w sklepie internetowym produkty:
a. Fakturownia Sp. z o.o, www.fakturownia.pl
12. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez animalcbd.pl.
Współpracujemy z następującymi operatorami płatności i zalecamy zapoznanie się z ich regulaminami:
a. DotPay, www.dotpay.pl
b. PayPal, www.paypal.com
c. BLIK, www.blikmobile.com

§ 3. Cookies
1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
– optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
– tworzenia statystyk,
– utrzymania sesji Użytkownika,
– dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
11. Pliki cookie Google Analytics umożliwiają działanie funkcji tego narzędzia. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.animalcbd.pl.
12. Pliki cookie Facebook umożliwiają działanie funkcji statystyk tego serwisu. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.animalcbd.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
13. Pliki cookie Google Adwords umożliwiają działanie funkcji tego narzędzia. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.animalcbd.pl.
14. Pliki cookie nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez użytkownika, o których mowa w II części niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
15. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
16. System informatyczny, z którego korzysta animalcbd.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z animalcbd.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na animalcbd.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji animalcbd.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Polityka wchodzi w życie z dniem 03.03.2020 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić przez Właściciela i jest publikowana na stronie internetowej.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Spółka Biodio bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Polecamy weryfikację tych podmiotów we własnym zakresie.

No comments yet! You be the first to comment.